Pagdating sa dulo movie summary

Rated 4.13/5 based on 979 customer reviews

Ang pinto ng kotse ay hawak ng isang lalaki, na nang mapagsino niya ay bahagya siyang napatigil. Nang makaupo na siya ay iniabot ni Nana Ibang ang kanyang sapatos. Napansin niya sa pagsasalita nito ang panginginig ng mga labi. Alam nilang kapag iyo'y nagpatuloy sa loob ng tatlong araw ang lansangang patungo sa laruan ay lulubog.

Yumuko ito at dinampot naman ang tsinelas ba hinubad niya. ' A-alangan..'ata..." Nawala ang ngiti ni Fely. Si Duardo ang tanging lalaking naging malapit sa kanya. Ngayon, nalaman niyang guro ito sa paaralang kanilang pinagtapusan. "Natutuwa kami at nagpaunlak ka..." walang anu-ano'y sabi ni Duardo, "Dalawampu't dalawang taon na...""Huwag mo nang sasabihin ang taon! "Tumatanda ako." "Hindi ka nagbabago,' sabi ni Duardo. At ngayon, ay ikalimang araw nang walang tigil ang pag-ulan.

Isinara ni Duardo ang pinto ng kotse at sa tabi ng tsuper ito naupo. Ilang maliliit na bata ang magpapalutang ng mga bangkal papel, nariyang tinatangay ng tubig, naroong sinasalpok at inilulubog, nariyang winawasak.

Sa tuwi akong makakikita ng bangkang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki.

Hindi muna niya isinuot ang kanyang sapatos na mataas at payat ang takong. Ang hindi niya masabi: Baka ako masilat..ako hindi makapanaog sa hagdang kawayan. Lagi pa 'kong nagmamadali..." "Pumirmi na nga rin kami sa bayan kaya hindi naman tayo nagkikita..." Bagung-bago sa kanyang paningin ang gusali. At nang buksan ni Duardo ang pinto ng kotse upang makaibis siya ay lalong nagtimunig ang kahungkagang nadarama sa kanyang mga mata.

Ngunit sa kanyang pagyuko upang damputin ang kanyang sapatos ay naunahan siya ng matanda. Sa paligid ng kotse ay maraming matang nakatingin sa kanya. " Pinigil niya ang buntung-hiningang ibig kumawala sa kanyang dibdib. " "A...e..." Hindi kinakailangang makita niyang nakaharao si Duardo. "Kaklase natin..apat na grado," paliwanag ni Duardo. "Kamakalawa lang isinilang ang aming pang-anim...' "Congratulations! At nang isungaw niya ang kanyang mukha sa bintana ng sasakyan ay nakita ang mga nakamasid sa kanya. Tila hindi niya matatagalan ang nakalarawan sa mukha ng mga sumasalubong sa kanya. Tila hindi na niya nakikilala at hindi na rin siya makilala pa ng pook na binalikan niya. Ito ang pinakahihintay nilang araw mula nang magkasunud-sunod ang pag-ulan.

Ngunit nagbago ang lahat kay Elsa nang dumilim isang tanghaling tapat. Hindi magkamayaw ang mga tao sa mga sandaling iyon, takot na takot na tumatakbo pauwi sa kani-kanila at nagsisigawan. At sa kanyang pagbangon ay may narinig siyang bulong, isang boses ng babae na tinatawag ang pangalan niya. Baka sabihin nila'y mag-ina tayong matandang dalaga. Nilapatan niya si Elsa at nakita na dumurugo ang magkabilang kamay nito. Nang nagmulat ang mga nito ay inilapad niya ang kanyang palad, may sugat ang mga palad nito. Ewan ko po kung sa kanya ko nakuha ang mga sugat ko. Iyon din ang narinig niyang sabi ng kanyang Kuya Mente. Kung sinunod ko ang gusto ni Inang...natakot ako sa iyakan..." Tumigil siya sa pagsasalita. Hindi siya pinalabas sa batalan nang sabihin niyang maghuhugas siya ng kamay.

Isang matandang babae ang nagpalala ng lahat nang nasambit niyang "Diyos ko po, magugunaw na ang mundo! Lumingon siyang tila tumahimik ang lahat at kanyang nilapitan ang isang punong tuyong-tuyo't walang dahon na nasa tuktok ng burol. Napaluhod siyang tila magdarasal habang ang kanyang mukha'y sinisikatan ng liwanag na iyon. Di kita inampon para gumaya lang sa 'kin." Iba ang sagot ni Elsa, "Nakita ko po ang Mahal na Birhen. Kinagabihan ay nasa simbahan si Elsa at kausap ang isang pari. Para pong tama ng baril." "May baril na ba noong unag panahon. Pero sabi po niya, kung magpapakabait daw po lahat ng mga tagarito, isang araw ay mawawala ang sumpa. At ang apat niyang pamangkin ay halos hindi nakahuma nang makita siya kanginang naka-toreador na itim at kamisadentrong rosas. "Ang panganay sana ng Kua mo...matalino..." "Sinabi ko naman sa Inso...ibigay na sa 'kin papapag-aralin ko sa Maynila. Alam niyang hindi maikukubli ng kanyang tinig ang kapaitang naghihimagsik sa kanyang dibdib. Ipinagpasok siya ng palanggana ng tubig, kasunod ang isa niyang pamangking sa pangaln at larawan lalo niyang kilala sapagkat patuloy ang kanyang sustento rito buwan-buwan.

pagdating sa dulo movie summary-28

pagdating sa dulo movie summary-81

Sa karimla't pinalaki niya ang dalawang mata, wala siyang makitang ano man maliban sa isang makitid na silahis. Played Agent Jackson in "The Matrix Reloaded" in 2003. Dean Aga Fazon as Gorilla Eric Fructuoso as Luigi Cheer Gorospe as Amazon 1 Bobby Henson as Street Fighter… Played Agent Jackson in "Enter the Matrix" in 2003. The cast of Magic Kombat - 1995 includes: Bong Aragon as Giants 2 Cita Astals as School Dean Arsenio Bhoy Agpoon as Giants 1 Solita Carreon as Recruiter Jan Cassie Espolong as Goko Cris Daluz as Uncle Teong Nonong de Andres as Albularyo Jennifer Dimla as Amazon 4 Francis Enriquez as Student Jaime Fabregas as Asst. At noong araw na nakita mo ang Birhen ay nakagalitan ka daw ni Mrs. Sa bahay nina Elsa ay nag-aaalalang kinausap siya ni Aling Saling. Nagtungo sila sa burol, doon nakita nilang nakaluhod si Elsa. Lumapit ang isang tagabaryo, "Baldo, iyong kaibigan mong taga-Maynila, 'yung tiningnan ni Elsa, nawala na raw ang sakit niya! Napakislot pa si Fely nang marinig ang busina ng isag tumigil na sasakayan sa harapan ng bahay. Dumating na ang sundo upang ihatid siya sa bayan, sa gusali ng paaralan. "Magugulat ka sa eskuwela natin ngayon," patuloy ni Duardo nang hindi na siya kumibo. "Hindi naman kasi 'ko nagagawi sa bayan tuwing uuwi ako. Mula nang dumating is Fely kangina ay hindi miminsang narinig niya ang tanong na iyon na tila ngayon lamang siya nakita. At nang makita niyang nangunot ang noo nito, idinigtong niya ang paliwanag.

Leave a Reply